پوشش از منظر دین
تعداد اخبار:۵

پوشش از منظر دین

در مسأله‌شناسی مطالعات دینی حجاب چند نکته مطرح است؛ ابتدا باید تعریف و تصویر دین را از زن مشخص کنیم؛ و دوم باید اشاره کرد که حجاب یک امر دینی است یا یک امر سیاسی و اجتماعی و اینکه جایگاه میزان و ارزش دینی حجاب چیست؟ نکته دیگر این که پوشش یک امر حکومتی است یا فردی و بحث حدود پوشش است اینکه حد پوشش چیست. این پرونده تلاش دارد تا به این موضوع ورود کند.
لوازم مسأله‌شناسی و روش‌شناسی مطالعات دینی حجاب

لوازم مسأله‌شناسی و روش‌شناسی مطالعات دینی حجاب

در مسأله‌شناسی مطالعات دینی حجاب چند نکته مطرح است؛ ابتدا باید تعریف و تصویر دین را از زن مشخص کنیم؛ و دوم باید اشاره کرد که حجاب یک امر دینی است یا یک امر سیاسی و اجتماعی و اینکه جایگاه میزان و ارزش دینی حجاب چیست؟ نکته دیگر این که پوشش یک امر حکومتی است یا فردی و بحث حدود پوشش است اینکه حد پوشش چیست؟
طرد نگاه غیر جامع و غیر زمانمند به مساله حجاب

طرد نگاه غیر جامع و غیر زمانمند به مساله حجاب

به گمان من حج نماد رفع تبعیض جنسیتی است و باید در مطالعات دینی دیده شود. اینکه در طواف زن موظف است صورت خود را باز بگذارد. نمی‌توان احتمال داد جامعه آرمانی دینی به جایی برسد که صورت زن باز باشد ولی نگاه زنانه و مردانه به هم نداشته باشند و با شنیدن اسم زن تلقی جنسیتی پیدا نکنند. این‌ها قابل مطالعه است چه اثبات شود چه رد شود. پس مسأله حجاب را باید در مجموعة مسائل زنان در نظر گرفت.
ادله حجاب با تأکید بر لزوم پوشش سر و گردن

ادله حجاب با تأکید بر لزوم پوشش سر و گردن

به یکی از فق‌های ما به نام «ابن جنید» نسبت داده شده که ایشان پوشاندن سر و گردن را برای کنیزان لازم نمی­­دانست. در روایات آمده که پوشاندن سر در نماز یا در برابر نامحرم برای کنیزان واجب نبوده است. در این مسأله حکم تکلیف کنیزان با زنان آزاد متفاوت بوده، اما آیا می­شود از چنین فتوایی که اختصاص به ابن جنید ندارد و در کلمات سایر فق‌ها هم وجود دارد، نتیجه گرفت برای تمام بانوان پوشاندن سر و گردن استثنا هست؟
بازشناسی ماهیت و چرایی حکم حجاب در قرآن

بازشناسی ماهیت و چرایی حکم حجاب در قرآن

سه نکته در رابطه با ماهیت حکم حجاب مطرح است؛ نکته اول اینکه ماهیت این حکم با توجه به قراینی که در آیه آمده است باید شناخته شود؛ و دوم اینکه با توجه به استثنا‌ها شناخت صورت گیرد و سوم اینکه این آیات حجاب در سوره نور و احزاب یک خصوصیت دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن این است که هر دو دستور غیرمستقیم است.
عدم تخصیص و تعمیم حکم بر مبنای حکمت حکم

عدم تخصیص و تعمیم حکم بر مبنای حکمت حکم

در فهم آیات قرآن کریم ما نیازمند فهم بستر و زمینة نزول و فرهنگ و عادتهای حاکم بر زمانه هستیم، اما باید به این نکته توجه کنیم که دوران مکه و مدینه و مخاطبهای مؤمن و مسلمانی که چند سالی در محضر پیامبر بودند و مخاطبان مشرک و کسانی که تازه اسلام آورده بودند نمیتوانند ضرورتاً یکسان باشند.