استبداد از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکتر است
تعداد اخبار:۷

استبداد از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکتر است

اغلب تصورمان این است که حکومت استبدادی تنها به حکومتی گفته می‌شود که در رأس آن یک نفر به‌عنوان پادشاهی زورگو قرار دارد. اما کلمه «استبداد» دامنه وسیع‌تری از مفاهیم را دربرمی گیرد. شاید در گذشته در فرم‌های سنتی حکمرانی، پادشاه مهم‌ترین مظهر استبداد محسوب می‌شد، اما امروزه با شکل‌گیری الگوهای جدید حکمرانی، استبداد مفهوم، نمودها و مصادیق متفاوتی پیداکرده است که تبلور مباحث مرتبط با آن را به‌ویژه در مباحث علوم سیاسی و علوم اجتماعی می‌توان مشاهده کرد. پیشرفت تکنولوژی و گسترش دامنه فناوری‌های جدید به عرصه حکمرانی از یک سو و پیچیده شدن نظام بوروکراتیک و تمرکز بخشی از قدرت در نهادهای اجرایی دولت از سوی دیگر باعث شده تا انواع جدیدی از استبداد به وجود آید و تعاریف جدیدی در این زمینه شکل بگیرد. پرونده‌ی حاضر قصد دارد ضمن تدقیق مفاهیمی از قبیل دیکتاتوری، خودکامگی، استبداد و سایر مفاهیم مرتبط با این حوزه، مصادیق آنها را در نظام‌های سیاسی مختلف موردبررسی قرار دهد تا از این طریق مخاطب بتواند ذهنیت روشن‌تری نسبت به پیامدهای استبداد برای زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد.
علیه انقیاد منفعلانه

علیه انقیاد منفعلانه

از گذشته تا امروز و در موقعیت‌های متفاوت، از محیط‌های بزرگ مانند کشور‌ها تا محیط‌های کوچک مانند شرکت‌ها و اداره‌های دولتی و خصوصی، همواره شاهد به قدرت رسیدن تیپ شخصیتی خاصی هستیم که بهترین نامی که می‌شود روی آن گذاشت، ظالم است. این افراد به طرز باورنکردی و عجیبی شبیه به هم هستند. آن‌ها رفتار‌ها و عاداتی مانند یکدیگر دارند از کاریزماتیک بودن گرفته تا محاسبه گر و البته بی‌رحم. سوال اصلی این است که آیا چیزی در طبیعت انسان وجود دارد که او را در برابر ظالمان آسیب‌پذیر می‌کند؟
نابرابری چگونه به ظهور دیکتاتور‌ی کمک می‌کند؟

نابرابری چگونه به ظهور دیکتاتور‌ی کمک می‌کند؟

آزمایش‌های ما به وضوح نشان دادند که در موقعیتی که نابرابری اقتصادی فراگیر شود افراد جامعه حتی حاضر به پذیرش افرادی هستند که تمام ابزار‌های دموکراتیک را زیر پا گذاشته و قوانین مدنی را نادیده می‌گیرند. این نکته بسیار مهمی است و زنگ خطر بزرگی است که اکنون به صدا در آمده است. ما باید توجه داشته باشیم که روی کار آمدن رهبران پوپولیست در سراسر جهان به واسطه افزایش نابرابری امری خطرناک است، زیرا این رهبران گرایش شدیدی به زیر پا گذاشتن همه عرف‌های مدنی و دموکراتیک دارند.
درس‌هایی از تاریخ برای مهار خودکامگی

درس‌هایی از تاریخ برای مهار خودکامگی

شاید بتوان گفت یکی از ویژگی‌های اصلی دموکراسی‌های اولیه «قدرت مردم» بوده است. این قدرت آن‌قدر بسیط بود که حتی اگر انتخابات چندحزبی مانند آنچه امروزه لازمه دموکراسی می‌دانیم نیز وجود نداشت همچنان خودنمایی می‌کرد. در برخی موارد دیگر که حاکم حکومت را از طریق ارث به دست می‌آورد بازهم برای جلب رضایت مردم مجبور بود با آن‌ها تعامل سازنده داشته باشد و در حقیقت این مردم بودند که او را مجبور می‌کردند تا قبل از هر اقدامی با آن‌ها تعامل داشته باشد.
چگونه در برابر تمامیت‌خواهی و فرقه‌گرایی مقاومت کنیم؟

چگونه در برابر تمامیت‌خواهی و فرقه‌گرایی مقاومت کنیم؟

نظام‌های مبتنی بر منزوی کردن اعضا و ترس محوری که توسط رهبران خودکامه و اقتدارطلب شکل می‌گیرند. اعضای خود را به اشخاصی مأموریت‌پذیر تبدیل می‌کنند که حاضرند برای اهداف گروه استقلال و نیازهای اساسی خودشان را نادیده بگیرند.
چرا مردم از اقتدارگرایان پیروی می‌کنند؟

چرا مردم از اقتدارگرایان پیروی می‌کنند؟

سیاست، به صراحت، پاسخی به آسیب پذیری انسان است. عمیق‌ترین امید‌ها و ترس‌های ما در عرصه سیاسی نفوذ می‌کند، و این واقعیت ما را مستعد صدور و پذیرش توهمات سیاسی می‌کند، توهم‌هایی که اغلب با چنان سرسختی پرشوری افراد به آن می‌چسبند، و آنقدر در برابر استدلال‌های عقلی مقاوم هستند که با توصیف فروید از «توهمات» مطابقت دارند.
استبداد در کمین است همه باید مراقب باشیم

استبداد در کمین است همه باید مراقب باشیم

مونتسکیو اروپا را –که ظاهری آرام دارد- خانه برخی از وحشیانه‌ترین اعمال استبدادی در طول تاریخ می‌داند. این نکته علیرغم تمرکز ظاهری او بر نمونه‌های استبداد شرقی، جالب‌توجه است؛ برای مثال او کلیسای کاتولیک و نظام سلطنتی فرانسه را عامل رفتارهای استبدادی مانند تفتیش عقاید می‌داند که براثر آن یک دختر نوجوان به خاطر تفاوت در رفتار و عقاید مذهبی، زنده‌زنده سوزانده می‌شود، یا کسانی که صرفاً انتقادی به وزیر پادشاه می‌کنند، به جرم خیانت به میهن کشته می‌شوند.
توتالیتاریسم چگونه ذهن روشنفکران را بازی می‌دهد؟

توتالیتاریسم چگونه ذهن روشنفکران را بازی می‌دهد؟

کتمان یک نوع دفاع ذهنی است. این عمل یک روش زندگی همراه با تضاد بین درون و بیرون است. کسانی که در استفاده از این حربه مهارت دارند این امکان برایشان وجود دارد تا در ذهن خود پناه گاهی امن و دور از دسترس دشمنان درست کنند.