کار مطلوب فرهنگی و اثربخش چه ویژگی هایی دارد
تعداد اخبار:۵

کار مطلوب فرهنگی و اثربخش چه ویژگی هایی دارد

پس از جنگ، با توسعه نهادهای بوروکراتیک، معاونت‌هایی با نام‌های مختلف در هر سازمان به وجود آمد که درواقع امورات فرهنگی را به شیوه‌های مختلف دنبال می‌کردند. بوروکراتیک شدن کار فرهنگی اگرچه به توسعه کمّی آن کمک کرد، اما ازنظر کیفی سطح آن را تا حد زیادی پایین آورد، به‌طوری‌که حتی خود سازمان‌ها نیز گاه بی‌آنکه به مأموریت‌های فرهنگی خود اعتقاد داشته باشند، صرفاً برای کارنما، بخشنامه‌های فرهنگی را صادر می‌کردند و می‌کنند، و طبیعتاً در اجرا نیز از پیگیری چندانی برخوردار نبوده و نیستند. در نتیجه بخشی از بودجه به‌کار فرهنگی تخصیص می‌یافت، بدون آنکه در عمل نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد. رویدادهای ۱۰۰روز اخیر نیز موجب شده تا تمرکزها به سمت کار فرهنگی سوق پیدا کند. در هر حال به نظر می‌رسد به دلیل آنکه فرهنگ خود مقوله‌ای از جنس نرم است، نمی‌توان کار فرهنگی را به سازمان‌ها و نهادها سپرد، بلکه خود جامعه با شناختی که از خود دارد، باید وظایف محوله در عرصه فرهنگ را بر عهده گیرد. فرهنگ‌سازی یک امر حکومتی نیست، اگرچه حاکمیت می‌تواند پشتوانه سیاست‌های کلی و نظارت‌های کیفی باشد،‌ اما اجرای این سیاست‌ها نه بر عهده سازمان‌ها که بیشتر بر عهده خود جامعه است. در همین رابطه تلاش می‌شود تا ضمن بررسی کارنامه نهادهای فرهنگی شکل گرفته در تاریخ پس از پیروزی انقلاب، به این مسئله ورود شود که کار مطلوب فرهنگی دارای چه شاخصه‌هایی است و چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت و نقش جامعه، رشد و بالندگی فرهنگی را رقم زد.
غفلت از مدرسه، مسجد و خانواده ما را در یک خلأ فروبرد

غفلت از مدرسه، مسجد و خانواده ما را در یک خلأ فروبرد

کار فرهنگی آن تلاش هوشمندانه هدفمند مخلصانه است که اولا از یک فاعل و کنشگر فرهنگ‌مند برآمده باشد و ثانیا توانسته باشد در نگرش و رفتار فرهنگی تاثیر گذاشته باشد و عمیق‌ترین کار فرهنگی، کار تربیتی است.
چوب گزارش‌های مشکوک به ریا و تملق را می‌خوریم

چوب گزارش‌های مشکوک به ریا و تملق را می‌خوریم

هنوز الگوی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ما، تحت سایه و سیطره الگوهای مدیریت صنعتی به سر می‌برد. البته در حال حاضر سیاست‌گذاری‌های تخصصی فرهنگ در کشور ما شکل‌گرفته است و ذخیره‌ای نه چندان فربه وجود دارد. البته آقایان معمولاً در زمان مسئولیت‌شان به دنبال آمارهای لحظه‌ای برای نشان دادن به بالادستی‌های خودشان هستند؛ ما در این دستگاه‌های فرهنگی داریم چوب گزارش‌های مشکوک به ریا و تملق را می‌خوریم
هیچ هدف اقتصادی بدون مسیر فرهنگی قابل‌تصور نیست

هیچ هدف اقتصادی بدون مسیر فرهنگی قابل‌تصور نیست

ما باید بتوانیم ارزش‌ها، روایت‌ها، ادبیات، میراث، تاریخ و اندیشه‌های خودمان را در چرخه‌های بازار پذیر و بازار پردازی شده فرهنگ و بازار به جریان بیندازیم. هیچ هدف اقتصادی بدون مسیر فرهنگی متصور نیست و بالعکس؛ باید دوران فرهنگ اقتصاد از ذهن سیاست‌گذاران ما بیرون بیاید.
نظام جمهوری اسلامی نتیجه کار فرهنگی!

نظام جمهوری اسلامی نتیجه کار فرهنگی!

انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بوده است؛ به‌این معنا که بیشتر از آنکه سلاح و تجهیزات سخت در پیشبرد اهداف انقلابیون نقش داشته باشد؛ کلمات و مفاهیم و بیانیه‌ها و متون و کتاب‌ها و سخنرانی‌ها در تبلیغ و انتقال مفاهیم انقلاب برای مبارزه نقش داشته‌اند. بنابراین شاید پیشینه عبارت کار فرهنگی به سال‌های قبل از انقلاب بازگردد.
فلسفه اجتماعی فرهنگ به روایت‌های گوناگون

فلسفه اجتماعی فرهنگ به روایت‌های گوناگون

چرا باید فرهنگ داشت؟چگونه فرهنگی باید داشت؟ اصلا چگونه فرهنگی میتوان خواست و داشت؟آن علوم فرهنگی که مینامندش چگونه علومیست؟اینها علم اند یا دانش؟این علوم فرهنگی را چگونه مطالعه کنیم؟ بومی سازیشان برای مقاصد محلی چگونه ممکن است؟