آنجا که چیزی به نام «عدالت اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» باشد، همه شکم‌ها سیرند، شکم گرسنه‌ای وجود ندارد. همه بیماران درمان می‌شوند، بیمار بدون پزشک و دارو وجود ندارد، همه انسان‌ها مسکنی و مأوایی دارند، انسان بی‌مسکنی پیدا نمی‌شود.
آنجا که چیزی به نام «عدالت اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» باشد، همه شکم‌ها سیرند، شکم گرسنه‌ای وجود ندارد. همه بیماران درمان می‌شوند، بیمار بدون پزشک و دارو وجود ندارد، همه انسان‌ها مسکنی و مأوایی دارند، انسان بی‌مسکنی پیدا نمی‌شود.
دین، یعنی: عدل. عدل، یعنی: دین. هر جا دیدید می‌گویند دین و اسلام هست، و عدالت اجتماعی نیست، بدانید دین اسلامش قلابی است.
دین، یعنی: عدل. عدل، یعنی: دین. هر جا دیدید می‌گویند دین و اسلام هست، و عدالت اجتماعی نیست، بدانید دین اسلامش قلابی است.
هر جا حقایق قرآنی نباشد، عدالت نباشد، و قرآن باشد، خواننده قرآن باشد، مروج قرآن باشد، پیداست در این خواندن و ترویج، خللی و... هست. این روشن است.
هر جا حقایق قرآنی نباشد، عدالت نباشد، و قرآن باشد، خواننده قرآن باشد، مروج قرآن باشد، پیداست در این خواندن و ترویج، خللی و... هست. این روشن است.
ارسال نظر
captcha