از اغنیا حمایت نکنید!
خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین، و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد؛ و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار بیشتری برخوردار باشند!
امام خمینی،صحیفه، جلد20، ص341
از اغنیا حمایت نکنید! خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین، و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد؛ و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار بیشتری برخوردار باشند! امام خمینی،صحیفه، جلد20، ص341
نظام اسلامی دروغین!
دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا، و محرومین، در سرلوحه‌ی برنامه‌های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است.
رهبر انقلاب / ۶۹.۳.۱۰
نظام اسلامی دروغین! دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا، و محرومین، در سرلوحه‌ی برنامه‌های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است. رهبر انقلاب / ۶۹.۳.۱۰
جامعه طبقاتی نتیجه انحراف است!
اقتصاد اسلام مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی بر گروه و طبقه خاصی... پیدایش طبقات، نتیجه انحراف افراد و اجتماع از اصول حق و عدل و ریشه گرفتن اندیشه تجاوز و استثمار و استعمار است.
آیت الله طالقانی، مالکیت در اسلام، صفحه269
جامعه طبقاتی نتیجه انحراف است! اقتصاد اسلام مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی بر گروه و طبقه خاصی... پیدایش طبقات، نتیجه انحراف افراد و اجتماع از اصول حق و عدل و ریشه گرفتن اندیشه تجاوز و استثمار و استعمار است. آیت الله طالقانی، مالکیت در اسلام، صفحه269
ارزش ها را بشناسید!
ارزش ها را بشناس و اشخاص را با ارزش ها بسنج؛ بحث ها باید بر محور ارزش ها باشد، حمایت ها باید از ارزش ها باشد، درود باید بر ارزش ها باشد. البته اشخاص را هم باید بشناسیم در این شکی نیست، اما اول ارزش ها، بعد اشخاص، نه اول اشخاص بعد ارزش ها.
سخنرانی شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی در مسجد نارمک در تاریخ 1359/12/10
ارزش ها را بشناسید! ارزش ها را بشناس و اشخاص را با ارزش ها بسنج؛ بحث ها باید بر محور ارزش ها باشد، حمایت ها باید از ارزش ها باشد، درود باید بر ارزش ها باشد. البته اشخاص را هم باید بشناسیم در این شکی نیست، اما اول ارزش ها، بعد اشخاص، نه اول اشخاص بعد ارزش ها. سخنرانی شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی در مسجد نارمک در تاریخ 1359/12/10
عدالت، ناموس الهی!
حضرت علی(علیه السلام) عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی میدانند و هرگز روا نمیشمارند که یک مسلمان تماشاچی تبعیض و بی‌عدالتی باشد. اسلام اجازه نمیدهد آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور و ناراحت از پرخوری، و دیگری گرسنه و ناراحت از گرسنگی تقسیم میشود، مسلمان دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد.
کتاب سیری در نهج البلاغه، استاد شهید مطهری، ص120
عدالت، ناموس الهی! حضرت علی(علیه السلام) عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی میدانند و هرگز روا نمیشمارند که یک مسلمان تماشاچی تبعیض و بی‌عدالتی باشد. اسلام اجازه نمیدهد آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور و ناراحت از پرخوری، و دیگری گرسنه و ناراحت از گرسنگی تقسیم میشود، مسلمان دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد. کتاب سیری در نهج البلاغه، استاد شهید مطهری، ص120
کربلا همین مملکت ماست...
سالهاست که مردم نمیتوانند پهلوی هم بنشینند،افکار وعقاید خود را برای یکدیگر بگویند.بله کربلا همین مملکت ما است موقعی که من میخواستم آزاد شوم چشمم به یکی از آیه های قرآن افتاد که معنی آن این بود که باید با بی عدالتی مبارزه نمود تا در آن دنیا با عدالت واقعی روبرو شد.
آیت الله طالقانی، مسجد هدایت - 5 خرداد 1342
کربلا همین مملکت ماست... سالهاست که مردم نمیتوانند پهلوی هم بنشینند،افکار وعقاید خود را برای یکدیگر بگویند.بله کربلا همین مملکت ما است موقعی که من میخواستم آزاد شوم چشمم به یکی از آیه های قرآن افتاد که معنی آن این بود که باید با بی عدالتی مبارزه نمود تا در آن دنیا با عدالت واقعی روبرو شد. آیت الله طالقانی، مسجد هدایت - 5 خرداد 1342
عدالت را برای خودتان بخواهید!
عدالت را اجرا کنید، عدالت را برای دیگران نخواهید، خودتان هم بخواهید. در رفتار عدالت داشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید، تشریفات را کم کنید، و این ملت را خدمتگزار باشید. 
صحیفه امام؛ ج 19، ص 377
عدالت را برای خودتان بخواهید! عدالت را اجرا کنید، عدالت را برای دیگران نخواهید، خودتان هم بخواهید. در رفتار عدالت داشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید، تشریفات را کم کنید، و این ملت را خدمتگزار باشید. صحیفه امام؛ ج 19، ص 377
محکومیت سرمایه داری
سرمایه داری از آن جهت محکوم است که در بطن خود استثمار را پرورش میدهد.
شهید مطهری، آینده انقلاب اسلامی، صفحه153
محکومیت سرمایه داری سرمایه داری از آن جهت محکوم است که در بطن خود استثمار را پرورش میدهد. شهید مطهری، آینده انقلاب اسلامی، صفحه153
بدون عدالت جمهوری اسلامی معنی ندارد!
ما اگر دنبال عدالت اجتماعي نباشيم، وجود ما پوچ و بيهوده است و جمهوري اسلامي معني ندارد. بايد عدالت اجتماعي را تحقق ببخشيم؛ بايد ارزشهاي اسلامي را در جامعه پياده کنيم؛ بايد جامعه را، جامعه ي ديني و اسلامي کنيم.
رهبر  انقلاب ۸۳/۸/۶
بدون عدالت جمهوری اسلامی معنی ندارد! ما اگر دنبال عدالت اجتماعي نباشيم، وجود ما پوچ و بيهوده است و جمهوري اسلامي معني ندارد. بايد عدالت اجتماعي را تحقق ببخشيم؛ بايد ارزشهاي اسلامي را در جامعه پياده کنيم؛ بايد جامعه را، جامعه ي ديني و اسلامي کنيم. رهبر انقلاب ۸۳/۸/۶
این جامعه را خودمان ساختیم!
نقص و انحراف و پراکندگی و جهل و فقر و مرض در جامعه می‌بینیم، بی‌شک، این همه به دست خودمان است. ما خود این‌گونه خواسته‌ایم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. ما خودْ جامعه و شیوه‌ی حکومت را ساخته‌ایم. چگونگی‌ِ تقسیمِ مسئولیت‌ها میان مردم است که عقب‌ماندگی و یا پیشرفت را فراهم می‌سازد.
کتاب برای زندگی/ تفسیر سوره ماعون
این جامعه را خودمان ساختیم! نقص و انحراف و پراکندگی و جهل و فقر و مرض در جامعه می‌بینیم، بی‌شک، این همه به دست خودمان است. ما خود این‌گونه خواسته‌ایم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه. ما خودْ جامعه و شیوه‌ی حکومت را ساخته‌ایم. چگونگی‌ِ تقسیمِ مسئولیت‌ها میان مردم است که عقب‌ماندگی و یا پیشرفت را فراهم می‌سازد. کتاب برای زندگی/ تفسیر سوره ماعون
دین یعنی عدل/
«دین» یعنی «عدل» و «عدل» یعنی «دین». هرجا دیدید می گویند دین و اسلام هست اما عدالت اجتماعی نیست، بدانید دین واسلامش قلابی است. خب این طرف چطور؟ هرجا می گویند، عدل هست، عدالت اجتماعی هست، اما خدا نیست و پیوند بشر با بی نهایت و ابدیت فراموش شده چه؟ رفقای ما عادت دارند آن اولی را زود جواب می دهند. هرجا می گوییم.

شهید بهشتی، سخنرانی «رمضان، عدل و قسط»
دین یعنی عدل/ «دین» یعنی «عدل» و «عدل» یعنی «دین». هرجا دیدید می گویند دین و اسلام هست اما عدالت اجتماعی نیست، بدانید دین واسلامش قلابی است. خب این طرف چطور؟ هرجا می گویند، عدل هست، عدالت اجتماعی هست، اما خدا نیست و پیوند بشر با بی نهایت و ابدیت فراموش شده چه؟ رفقای ما عادت دارند آن اولی را زود جواب می دهند. هرجا می گوییم. شهید بهشتی، سخنرانی «رمضان، عدل و قسط»
وقتی مردم از دیدگاه دین قاتل می شوند!
دین بر مسئولیت جامعه در قبال مرگ انسان فقیر تأکید می کند...
فقیر تنها از گرسنگی نمی میرد، بلکه از سوءتغذیۀ نامناسب و وسایل معیشتی نامناسب و گرانی دارو نیز می میرد.مردم جامعه ای که در آن کسی از فقر می میرد، از دیدگاه دین قاتل اند.پس مسئولیت های خود را بپذیرید....!

سخنرانی عید قربان سال ۱۹۷۴
وقتی مردم از دیدگاه دین قاتل می شوند! دین بر مسئولیت جامعه در قبال مرگ انسان فقیر تأکید می کند... فقیر تنها از گرسنگی نمی میرد، بلکه از سوءتغذیۀ نامناسب و وسایل معیشتی نامناسب و گرانی دارو نیز می میرد.مردم جامعه ای که در آن کسی از فقر می میرد، از دیدگاه دین قاتل اند.پس مسئولیت های خود را بپذیرید....! سخنرانی عید قربان سال ۱۹۷۴
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: